سامانه الکترونيکي رزرو غذا

کدملي:
شماره دانشجویی:
نام:
نام خانوادگی:
شماره موبایل:
هیچ برنامه غذایی تعریف نشده است
تذکر: مبلغ غذا، از حساب تغذیه کسر می گردد.
بنابراین ابتدا حساب تغذیه خود را شارژ نمایید.
زمان رزرو غذا تا ساعت 11 روز جاری و تحویل غذا ساعت 12:30 الی 13:30 .

شماره کارت 6104337464499662
بنام وام شهریه دانشجویی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
آدرس ارسال تصویر فیش : eitaa.com/amiri_bou

تلفن تماس جهت اعلام واریز و پاسخگویی: 02532136626